Behandelaanbod

Ik ben gespecialiseerd in cognitieve gedragstherapie bij volwassenen, een behandelvorm waarin (vaak negatieve) aannames en overtuigingen over uzelf en anderen worden omgebogen naar positieve en werkbare gedachten. We staan hierin af en toe stil bij het verleden, op zoek naar de oorsprong van uw beelden en gedachten, echter altijd met het uiteindelijke doel ze om te vormen tot helpende en stimulerende gedachten.

Methodes

De behandelingen vinden plaats conform de ggz-kwaliteitsstandaarden. (www.ggzstandaarden.nl) Voor informatie over de standaard, speciaal geschreven voor patiënten kunt u terecht op www.thuisarts.nl. Daar vindt u informatie over omgaan met psychische klachten, somberheid en angstklachten. Op www.nedkad.nl vindt u richtlijnen omtrent angst en depressie.

Er kan gekozen worden voor een ‘blended’ behandeling’. Daarmee bedoelen we dat bij de behandeling van psychische stoornissen de therapeut en de cliënt samen een digitaal programma doorlopen, er zijn face-to-face afspraken op vaste momenten maar er is ook de mogelijkheid om op afstand via whatsapp of e-mail contact te onderhouden.

Daarnaast kan er ook een behandeling plaatsvinden via eHealth, de behandeling wordt door de cliënt thuis, online, uitgevoerd met behulp van modules. Ook de feedback van de therapeut wordt online gegeven.

Uiteraard kunt u ook kiezen voor een face-to-face behandeling, deze vindt altijd plaats op de praktijk (ook dan wordt er gewerkt met evidence based protocollen). U kunt dan denken aan EMDR (trauma) en schematherapie (persoonlijkheidsproblematiek).

Klachten

Klachten waarbij cognitieve gedragstherapie een goede behandelwijze kan zijn:

  • Depressie
  • Traumaverwerking
  • Angstklachten
  • Rouwverwerking
  • Burn-out
  • Levensvragen

Het aanmelden voor een behandeling dient altijd vergezeld te gaan van een verwijzing van de huisarts. Op indicatie is er overleg met uw huisarts, de POH-GGZ of het wijkteam.

Elke 6 weken vindt er een multidisciplinair overleg plaats (met de psychiater, psychotherapeut, klinisch psycholoog en maatschappelijk werker) waar cliënten anoniem besproken worden. Ook is de praktijk aangesloten bij KYOS TeleConsultatie waar zowel advies wordt gegeven als kan worden ingewonnen. Nieuw is dat we vanuit deze samenwerkingsvorm, binnen de basiszorg, meer zijn gaan werken met familieopstellingen met een goed resultaat.

De voortgang van de behandeling wordt in de praktijk zorgvuldig gemonitord en regelmatig samen met de patiënt geëvalueerd (via ROM – Routine Outcome Monitoring). Deze ROM-lijsten worden door de verzekeraars en de overheid gebruikt om de kwaliteit van de zorg te waarborgen. Hierbij wordt uiteraard uw privacy beschermd. De tevredenheid van de patiënten meten wij met de CQi-test. Uit de ingevulde vragenlijsten blijkt dat het grootste deel van de cliënten zich serieus genomen, gewaardeerd en gezien voelt. Deze reacties worden onderbouwd door de scores uit de CQI-vragenlijst (gemiddeld rapportcijfer 2020: 8,06/10, schaalscores Bejegening: 4,6/5, Samen beslissen: 3,6/5 en Uitvoering behandeling: 3,9/5).

In het afgelopen jaar is helder geworden dat het samen bespreken van de uitkomst van de vragenlijsten de behandeling en de behandelrelatie ten goede komt. Ik ben me daar steeds meer bewust van geworden en maak er steeds vaker gebruik van.

Behandelplan

In overleg met de cliënt wordt een behandelplan opgesteld (shared decisionmaking). Indien nodig wordt gebruik gemaakt van de vragenlijst ‘Fit for Blended Care’. Mocht u meer informatie willen, verwijs ik u naar ‘Generieke Module eHealth‘.

Bij een basiszorg-traject bekijken we na 4 en 8 sessies aan de hand van de ingevulde vragenlijst OQ-45, samen of het behandeldoel wel of niet behaald is en of het behandelplan moet worden bijgesteld. Op deze momenten kan ook worden besloten de behandeling te beëindigen. Wanneer dit nodig is of gewenst, wordt de naaste omgeving betrokken bij de behandeling en kunnen uw partner, familie, vrienden en werkgever deelnemen aan de gesprekken. Als resultaat uitblijft, de scores hoog blijven, kan op elk moment tijdens de behandeling worden besloten door te verwijzen naar de SGGZ. Uiteraard wordt dit ook (anoniem) besproken in het multidisciplinaire team. De behandeling wordt definitief afgesloten op het moment dat de klachten zijn verminderd, de scores zijn gedaald en/of u tevreden bent met het behandelresultaat.

Toelichting en duur van de behandeling

Er zijn vier variaties voor een behandeling op basis van generalistische basis-ggz voor cliënten met lichte tot matige, niet-complexe psychische problemen of cliënten met stabiele chronische problematiek. De huisarts wordt via het toesturen van een behandelplan op de hoogte gebracht van de start en de inhoud van de behandeling. Bij afsluiting van het traject ontvangt de huisarts een afsluitende brief.

Kort

Dit zorgproduct bestaat uit 294 minuten psychologische zorg wat overeenkomt met 4 zittingen. Het klachtenprofiel is overwegend problematiek van lichte ernst, waarbij sprake is van een laag risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en aanhoudende of persisterende klachten.

Middel

Dit zorgproduct bestaat uit 495 minuten psychologische zorg wat overeenkomt met 7 zittingen. Het klachtenprofiel bestaat uit overwegend problematiek van matige ernst, waarbij sprake is van een laag tot matig risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en de duur van de klachten beantwoordt aan de criteria uit de richtlijn voor het betreffende ziektebeeld.

Intensief

Dit zorgproduct bestaat uit 750 minuten psychologische zorg wat overeenkomt met 11 zittingen. Het klachtenprofiel bestaat uit overwegend ernstige problematiek waarbij sprake is van een laag tot matig risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en de duur van de klachten beantwoordt aan de criteria uit de richtlijn voor het betreffende ziektebeeld.

Gespecialiseerde ggz (SGGZ)

Voor cliënten met ernstige of complexe psychische problemen is er gespecialiseerde ggz. De duur van deze behandeling is afhankelijk van de complexiteit van de psychische problemen. Schematherapie is hierbij een veelgebruikte methode.