Behandelaanbod

Ik ben gespecialiseerd in cognitieve gedragstherapie bij volwassenen, een behandelvorm waarin (vaak negatieve) aannames en overtuigingen over uzelf en anderen worden omgebogen naar positieve en werkbare gedachten. We staan hierin af en toe stil bij het verleden, op zoek naar de oorsprong van uw beelden en gedachten, echter altijd met het uiteindelijke doel ze om te vormen tot helpende en stimulerende gedachten.

Klachten

Klachten waarbij cognitieve gedragstherapie een goede behandelwijze kan zijn:

  • Depressie
  • Traumaverwerking
  • Angstklachten
  • Rouwverwerking
  • Burn-out
  • Levensvragen

De behandelingen vinden plaats volgens de ggz-kwaliteitsstandaarden. (www.ggzstandaarden.nl). Voor informatie over de standaard, speciaal geschreven voor patiënten kunt u terecht op www.thuisarts.nl. Daar vindt u informatie over omgaan met psychische klachten, somberheid en angstklachten. Op www.nedkad.nl vindt u richtlijnen omtrent angst en depressie.

Methodes

Er kan gekozen worden voor een ‘blended’ behandeling’. Daarmee bedoelen we dat bij de behandeling van psychische stoornissen de therapeut en de cliënt samen een digitaal programma doorlopen, er zijn face-to-face afspraken op vaste momenten maar er is ook de mogelijkheid om op afstand via WhatsApp of e-mail contact te onderhouden.

Daarnaast kan er een behandeling plaatsvinden via eHealth, de behandeling wordt door de cliënt thuis online uitgevoerd met behulp van modules. Ook de feedback van de therapeut wordt online gegeven. Met eHealth zorgen we dat u tijdens en na de behandeling zelfstandig verder kan werken aan uw mentale gezondheid.

En natuurlijk kunt u ook kiezen voor een face-to-face behandeling, deze vindt altijd plaats op de praktijk (ook dan wordt er gewerkt met evidence based protocollen). U kunt dan denken aan EMDR (trauma) en schematherapie (persoonlijkheidsproblematiek).

Om u aan te kunnen melden voor een behandeling heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts. Soms wordt er verder overlegd met uw huisarts, de POH-GGZ of het wijkteam.

Elke 6 weken vindt er een multidisciplinair overleg plaats met de psychiater, psychotherapeut en maatschappelijk werker. Hier worden cliënten anoniem besproken. Ook is de praktijk aangesloten bij KYOS TeleConsultatie waar zowel advies wordt gegeven als kan worden ingewonnen. Nieuw is dat we vanuit deze samenwerkingsvorm meer zijn gaan werken met familieopstellingen met een goed resultaat.

De voortgang van de behandeling wordt in de praktijk zorgvuldig gemonitord en regelmatig samen met de cliënt geëvalueerd. Dit doen we via ROM – Routine Outcome Monitoring. Deze vragenlijsten worden online ingevuld bij de start van de behandeling, tussendoor en aan het einde. Na afsluiting van uw behandeling wordt u een laatste vragenlijst (CQi) toegestuurd ter beoordeling van uw behandeling en en van uw behandelaar. Deze ROM-lijsten worden door de verzekeraars en de overheid gebruikt om de kwaliteit van de zorg te waarborgen. Hierbij wordt uiteraard uw privacy beschermd. De tevredenheid van de patiënten meten wij met de CQi-test. Uit de ingevulde vragenlijsten blijkt dat het grootste deel van de cliënten zich serieus genomen, gewaardeerd en gezien voelt. Deze reacties worden onderbouwd door de scores uit de CQI-vragenlijst (gemiddeld rapportcijfer 2021: 8,75/10, schaalscores Bejegening: 4,7/5, Informatie behandeling: 4,3/5, Samen beslissen: 4,5/5 en Uitvoering behandeling: 4,3/5).

Omdat we hebben gemerkt dat het samen bespreken van de uitkomst van de vragenlijsten de behandeling en de behandelrelatie ten goede komt, is dit deel uit gaan maken van de behandeling.

Zorgvraagtype

Alleen een diagnose is niet genoeg om te bepalen hoeveel zorg iemand nodig heeft en hoewel elke cliënt uniek is, hebben verschillende cliënten wel gemeenschappelijke kenmerken. Op basis van deze kenmerken worden cliënten ingedeeld in zorgvraagtypen.

Bij de zorgvraagtypering wordt gekeken naar de aard en de ernst van de klachten en gedragsproblemen, de beperkingen in het functioneren en het risico dat de cliënt voor zichzelf of zijn/haar omgeving vormt.

Om dit te kunnen vaststellen vult u bij de start van de behandeling, samen met de behandelaar, een vragenlijst in; de HoNOS+ observatielijst. Op basis van de antwoorden op deze vragenlijst wordt geadviseerd welk zorgvraagtype het beste past bij uw klachten en problemen. Het zorgvraagtype geeft o.a. informatie over de verwachte duur van de behandeling en moet op de factuur van de behandeling worden vermeld. Er zijn drie hoofdgroepen die elk zijn onderverdeeld in verschillende zorgvraagtypen. In het totaal zijn er 21 zorgvraagtypen. De typering is een momentopname die tijdens de behandeling kan worden aangepast. Voor vragen over de zorgvraagtypen kunt u terecht bij uw behandelaar en op Beschrijving zorgvraagtypen.

Daarnaast gebruikt de behandelaar de informatie uit de HoNOS+ vragenlijst om uw zorgvraag in kaart te brengen en een behandelplan op te stellen.

Behandelplan

Het behandelplan geeft weer welke behandeling er met u wordt afgesproken op grond van uw diagnose en de behandeldoelen die u samen met de behandelaar heeft vastgesteld. Als u met het behandelplan akkoord gaat, wordt de behandeling gestart.

Tijdens de behandeling, op de evaluatiemomenten, zal uw behandelaar opnieuw de HoNOS+ invullen. Op basis daarvan kijkt u samen met uw behandelaar of het behandeldoel wel of niet is behaald en of het behandelplan moet worden bijgesteld. Op deze momenten kan ook worden besloten de behandeling te beëindigen. Zo wordt uw behandeling nog meer op uw zorgvraag afgestemd en heeft u als cliënt nog meer de regie over uw behandelplan.

Wanneer dit nodig is of gewenst, wordt de naaste omgeving betrokken bij de behandeling en kunnen uw partner, familie, vrienden en werkgever deelnemen aan de gesprekken.

Als resultaat uitblijft, de scores hoog blijven, kan op elk moment tijdens de behandeling worden besloten door te verwijzen. Dit wordt eerst (anoniem) besproken in het multidisciplinaire team. De behandeling wordt definitief afgesloten op het moment dat de klachten zijn verminderd, de scores zijn gedaald en/of u tevreden bent met het behandelresultaat.